Kredi Kartı Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Miles&Smiles Kartlar

KANUN NO: 5464 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

Kabul Tarihi: 23 Şubat 2006

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Mart 2006 - Sayı: 26095

 • Amaç
 • Kapsam
 • Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM - İzne Tabi İşlemler

 • Faaliyet İzni
 • Faaliyet İzninin İptali
 • Ana Sözleşme, Pay Edinim ve Devirleri
 • İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri

 • Kart Çıkarma ve Buna İlişkin Yükümlülükler
 • Kredi Kartı Limiti
 • Ekstre
 • Şikayet ve İtirazlar
 • Kartın Haksız Kullanımı ve Sigortalanması
 • Kurumsal Yönetime İlişkin Hükümler
 • Koruyucu Hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Kart Hamillerinin Yükümlülükleri

 • Kart Kullanımına İlişkin Yükümlülükler
 • Bildirim Zorunluluğu

BEŞİNCİ BÖLÜM - Üye İşyeri ve Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlara İlişkin Yükümlülükler

 • Kartın Kontrol ve Kabulü
 • Bilgilendirme ve Sistemin Güvenliğinin Sağlanması
 • Harcama ve Alacak Belgesi
 • İmza Gerektirmeyen İşlemler
 • Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluşlar
 • İşlem Limiti
 • Bilgilerin Saklanması

ALTINCI BÖLÜM - Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları

 • Sözleşme Şartları
 • Sözleşme Değişiklikleri
 • Faiz Hesaplaması

YEDİNCİ BÖLÜM - Denetim ve Alınacak Önlemler

 • Denetim
 • Alınacak Önlemler

SEKİZİNCİ BÖLÜM - Kuruluşlar ve Kurumlar Arası İşbirliği

 • Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsup İşlemleri
 • Kurumlar Arası İşbirliği

DOKUZUNCU BÖLÜM - Kanuni Yükümlülükler

 • Sırların Saklanması
 • İspat Yükü
 • Özen Yükümlülüğü
 • Mesleki Faaliyetin Korunması

ONUNCU BÖLÜM - İdari ve Adli Cezalar

 • İdari Para Cezaları
 • Sahte Belge Düzenlenmesi
 • Gerçeğe Aykırı Beyan, Sözleşme ve Eki Belgelerde Sahtecilik
 • İzinsiz Kart Çıkarma
 • Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması
 • Üye İşyerlerinin Cezai Sorumluluğu
 • Denetimde İstenilen Bilgi ve Belgeleri Vermemek
 • Kovuşturma Usulü

ONBİRİNCİ BÖLÜM - Diğer Hükümler

 • Kurumsal Kredi Kartları
 • Yetkili Mahkeme ve Merciler
 • Tebligat
 • Katılma Payı
 • Parasal Tutarlar
 • Yönetmelikler
 • Yürürlük
 • Yürütme